Kanál novinek Romanonderka.cz

Ptali jste se

Čt 27. 12. 2012 | městská policie, odtahy

Otázka:
Vážený veliteli Městské policie Brno,
jak je možné, že jsou v Brně umísťovány takovéto značky:
http://dl.dropbox.com/u/56388335/DSC_0107.jpg http://dl.dropbox.com/u/56388335/DSC_0108.jpg http://dl.dropbox.com/u/56388335/DSC_0109.jpg
? Tyto značky nejsou platné, protože neodpovídají normám. Nicméně policie spolupracuje na odtazích vozidel, které v ulicích parkují. To strážníci nejsou schopni poznat neplatnou značku, nebo to dělají schválně? Když jsem posílal v této věci stížnost MP Brno, odpověděla mi paní Strnadová z odboru životního prostředí (a vlastně mi vůbec neodpověděla). Jak souvisí odbor životního prostředí s umísťováním neplatných značek? Také jsem si stěžoval na to, že MP Brno běžně parkuje (i jím projíždí po chodnících) v parku Lužánky, čímž se (vědomě, nebo jsou tak hloupí) dopouští přestupku. Odpověď jsem nedostal. Nemyslíte si, že policie by měla úzkostlivě dodržovat předpisy, když je má sama vymáhat? Nejsem sám, kdo MP Brno považuje za organizaci určenou primárně na odtahování vozidel. Proč policie odtahuje auta, která zaparkovala v souladu s dopravním značením (např. ještě před umístěním přechodné dopravní značky)? Proč pak policie nenechává v době blokového čištění odtáhnou vraky? Proč musí řidiči za odtah platit tolik (Je to proto, aby měl nějaký váš kamarád skvělý business? Nemělo naše město provozovat tuto službu v ceně pouhých jejích nákladů nebo s běžným ziskem, což by bylo pár korun a každý by to pochopil? Kolik mají Brněnské komunikace zisk na jednom odtahu)? Proč se blokové čištění dělá tak často, když by stačilo častěji poslat do ulic někoho s koštětem (protože byste nemohli nařizovat odtahy)? Někteří lidé tu psali, že vídají málo hlídek. Já jich v centru vidím příliš mnoho. V noci je v centru víc strážníků než lidí. Mám prostě pocit, že MP Brno lidi spíš šikanuje a v to počítám i preventivní pořizování videozáznamů lidí, kteří se chovají slušně. Děkuji předem za odpověď

Odpověď:
Dobrý den, pane Štráfeldo,
před několika dny jsem od vás obdržel email, ve kterém mi kladete celou řadu otázek, zaměřených zejména na problematiku blokového čištění a odtahů vozidel ve městě Brně. Pominu-li váš místy až útočný a ironický podtón u některých otázek a také skutečnost, že některé dotazy spadají přímo a jen do kompetence jednotlivých městských částí či a.s. Brněnské komunikace, rád vám na vaše dotazy odpovím.
Máte pravdu v tom, že uvedené dopravní značení neodpovídá platným právním předpisům (velikost a typ písma), i když se vztahuje „jen“ na blokové čištění. Objednavatelem blokového čištění je místně příslušný Odbor životního prostředí, který termíny čištění konkrétních ulic stanovuje a následně by měl provádět také kontrolu provedeného čištění na stanovených místech. Čištění je zpravidla prováděno firmami, které zajišťují i osazení dopravního značení v potřebném časovém rozsahu (nejméně 7 dní dopředu) a kvalitě. Dle mého názoru by tedy i objednavatel měl kontrolovat veškerou zákonnou činnost, včetně kvality instalovaného přenosného dopravního značení. Není pak v žádném případě na strážnících Městské policie Brno, aby kontrolovali kvalitu dopravního značení a příkaz k odtažení vozidla, které nerespektuje přenosné dopravní značení, vydává příslušný vlastník komunikace a ne tedy strážník MP. A myslím si, že v této souvislosti je již více než jasné, jak s blokovým čištěním souvisí odbory životního prostředí jednotlivých městských částí.
Městská policie Brno provádí kromě jiného také kontrolu dodržování příslušných právních předpisů i v parcích, např. ve vámi zmiňovaných Lužánkách či na Špilberku. Pro tyto účely je vozidlům MP umožněno vjíždět do prostoru parků na základě povolení, vydaného správcem parků Veřejná zeleň města Brna. Strážníci MP Brno se tedy vědomě ani nedopouští přestupku a ani nejsou tak hloupí, jak uvádíte, ale povoleným způsobem monitorují bezpečnost a pořádek na poměrně rozsáhlých prostranstvích, což by jinak nebylo možné.
„Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie, s tím, že se vozidlo odstraní na náklad jeho provozovatele“, tolik jen ze zákona č. 361/2000 Sb., který na strážníky MP deleguje konkrétní oprávnění. A co je myšleno překážkou silničního provozu? „Překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace“ (zákon č. 361/2000 Sb., § 2 odst. ee).
Jak vyplývá z uvedeného, na MP byla delegována určitá zákonná oprávnění, další zásah do práv a svobod občanů však není přípustný. Problematikou odstavených motorových vozidel, které nejsou technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, se konkrétně zabývá zákon č. 13/1997 Sb., kde je uvedeno, že je zakázáno dálnice, silnice a místní komunikace znečišťovat nebo poškozovat a také je zde zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu, tedy vrak. Následující postup ve vztahu k takovému „vraku“ pak realizuje vlastník komunikace, který vyzve vlastníka vozu k jeho odstranění do dvou měsíců od doručení výzvy a neučiní-li tak, zlikviduje vrak vlastník komunikace na náklady vlastníka vraku. Nelze-li zjistit vlastníka, zveřejní se výzva k odstranění vraku způsobem v místě obvyklým a po uplynutí lhůty zlikviduje vlastník komunikace vrak na své náklady, které může dodatečně v případě zjištění vlastníka vozu, tedy vraku, vymáhat.
Jak jsem již uváděl dříve, termíny, ale i četnost blokového čištění určují jednotlivé městské části, a to nejčastěji v návaznosti na roční období, ale i z jiných místních důvodů. Nucené odtahy vozidel zajišťuje ve městě Brně a.s. Brněnské komunikace, a to na základě mandátní smlouvy. Aktuální ceny za odtah vychází z jednotlivých fází odtahu (zahájený, nedokončený, dokončený odtah, skladování atd.) a zahrnuje náklady na odpisy vozidel, náklady na pohonné hmoty, mzdové náklady řidičů odtahových vozidel a dispečerů na organizaci odtahů a výdeje vozidel (nepřetržitá provozní doba), náklady na školení řidičů, náklady na údržbu a provoz parkovacích ploch včetně nákladů na právní a účetní služby bez kterých to také nejde. Ačkoliv se vám to tak možná nezdá, konečná cena za odtah odpovídá průměrným nákladům na odtah. Zisk společnosti Brněnské komunikace a.s. na jeden odtah tak závisí na počtu odtahů provedených v daném měsíci, v žádném případě však nepřekračuje 6% z účtované částky.
A snad závěrem ještě jedna poznámka, a to k počtu strážníků v ulicích. Dostávám spíše opačné dopisy, kdy si občané přejí z důvodu vyšší bezpečnosti mít maximum strážníků v terénu. Počty hlídek jsou tak stanovovány jednak dle požadavku radnic, strážníků, ale i dle připomínek občanů. Myslím si, že v obecné rovině platí, že ten kdo se chová a jedná v souladu se zákony a pravidly této země, vnímá hlídky v ulicích pozitivně a nemá problém ani s preventivním pořizováním videozáznamů. Zákon o obecní policii totiž umožňuje pořizovat strážníkům zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, což není možné vnímat jakkoliv jako formu represe.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 17. 12. 2012 | poplatky

Otázka:
Pane Onderko, věřím, že touto cestou se mi dostane odpovědi ohledně několikrát opakovaného problému poplatků a hlavně lichvářského nyvyšování penále za nedodržení termínu jeho zaplacení. Přes vašeho cenzora na www.brno.cz, se moje otázka k vám nikdy nedostala. Pokud se vás někdo zeptá na to nehorázné navýšení, tak mu zde napíšete jak to stojí v předpisech a vyřízeno. Mně absolutně vaše odpovědi na toto téma neuspokojují. Chci se obrátit na právníka s tímto problémem. Poplatky za svoz kom. odpadu se účtují v r. 2012 za období 1.1.2012-31.12.2012. Částka 500kč má být zaplacená do 31.5.2012. To ještě chápu, ale nepochopím jak může být lidem účtováno penále již v listopadu, tedy v době kdy ještě v hodnotě 500kč tato služba nebyla vykonána. Co když dotyčný zemře? Ze zákona musíte pozůstalým vracet poměrnou část z 500kč. Pak by i to penále bylo nižší. Nevěřím, že je vše právně v pořádku.

Odpověď:
Dobrý den, pane Kříži,
vaše dotazy jsem nyní obdržel a odpovědím se rozhodně nevyhýbám, to totiž nikdy nebyl můj styl. Můžete se také se svými dotazy obrátit na právníka, jak uvádíte v emailu, a konzultovat s ním celý „problém“, což je jen a jen vaše právo. Jen se obávám, že vám bude rovněž citovat logicky předpisy, neboť při správě daní, jakož při jakékoliv jiné činnosti, kterou vykonává orgán státní správy, nelze než poukazovat na zákonná zakotvení postupů, které úřad vykonává. Konkrétně pak správa daní je výkonem přenesené působnosti státní správy a nespadá tudíž ani do kompetence samosprávy.
Správce této konkrétní daně je postaven na roveň finančním úřadům a všichni úředníci, kteří správu daní vykonávají, mají složeny zkoušky odborné způsobilosti z oblasti daňového řádu a místních poplatků. Splatnost poplatku je dána obecně závaznou vyhláškou, kterou schvaluje zastupitelstvo města. Již desátým rokem je splatnost poplatku za odpady dána k 31. 5. daného roku a skutečnost, že se datum splatnosti nemění, přispívá stabilitě, jistotě a zejména platební morálce naprosté většiny poplatníků (přes 90 %). Mimo jiné se zmiňujete také o tom, že poplatek se vztahuje na celý rok a přitom je vybírán ještě předtím, než daný rok skončí. Na tuto lhůtu splatnosti lze však pohlédnout i z opačného hlediska, kdy celých pět měsíců zajišťuje město systém svozu, aniž by poplatníci museli přispívat formou místního poplatku.
Řádní poplatníci, kteří nezřídka plní svou poplatkovou povinnost za životní situace, která vyžaduje překonávání různých překážek (např. časové důvody, zdravotní problémy, ekonomická nouze a jiné) naopak očekávají, že jejich snaha bude oceněna zvýhodněním oproti dlužníkům, kterým bude vyměřeno zvýšení. Nepopulárnímu kroku, kdy je zvýšení vyměřeno, se lze vyhnout řádným plněním lhůty k úhradě. Pokud však nastane situace, ve které poplatník nemůže splnit poplatkovou povinnost, pak jsou zde pracovníci správce daně, se kterými lze domluvit splátky či odklad úhrady, nebo si lze poplatkovou povinnost rozdělit na několik splátek a tyto hradit od ledna do května na účet správce nebo přímo v hotovosti na pokladně. Nakonec i těm poplatníkům, kteří zapomněli, správce daně připomínal každým rokem formou upomínky, že datum splatnosti uplynulo a teprve poté přistoupil k vyměření zvýšení.Vzhledem k tomu, že většina těchto poplatníků neplnila lhůtu splatnosti a opakovaně každým rokem vyčkávala upomínky, a také vzhledem k zásadě hospodárnosti, přistoupil Magistrát města Brna k analýze dlužníků a zletilým dlužníkům v produktivním věku vyměřil poplatek i se zvýšením, ačkoliv i letos zde byl ponechán prostor pro dobrovolnou úhradu bez zvýšení po lhůtě, a to po celý měsíc červen.
Řekněme si to otevřeně, primárně není cílem správy daně a jejího správce, aby bylo poplatníkům, tedy občanům, vyměřováno zvýšení. Cílem je daň vybrat ve stanovené lhůtě a ve správné výši. Poplatky zavádí obec obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků. Lhůta splatnosti tak může být dána kdykoliv v průběhu roku, a dojde-li k situaci, že se poplatník, který řádně ve lhůtě uhradí, odstěhuje či zemře, vznikne přeplatek, který se na žádost poplatníka či jeho právních nástupců vrací. Zvýšení může činit až trojnásobek nedoplatku a vzhledem k tomu, že dosud nikdy nenastal stav, že byl vyměřen v této maximální výši, nesnižovalo by se ani zvýšení v případě zániku poplatkové povinnosti. Samotné zvýšení může být vyměřeno i následující den po naplnění lhůty splatnosti. Postupy, které správce daně přizpůsobuje lhůtám, množství dlužníků apod. směřují k tomu, že většina nedoplatků je vyměřena ještě v daném kalendářním roce. Vyměření zvýšení se nesetkává nikdy s kladnou odezvou. Daň je závazková povinnost vůči státu přenesená na poplatníka a v tomto směru tak trochu chápu, že jako taková nebude poplatníky nikdy jejich většinou brána jako pozitivní skutečnost.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

So 15. 12. 2012 | popelnice na PLASTY

Otázka:
Dobry den, som studentka VS a pocas tyzdna byvam na private v Brne. Ide o ulicu Vystavni. Stretavam sa tu takmer kazdodenne s problemom, ze nemame kam sypat plastovy odpad. Je sice mile, ze v suterene mame 9 popelnic na komunal (kde vysypanie kosa je celkomm adrenalin- skrz zapachu), kusok od byt je kontajner na papier a dva na skolo- na farebne a cire. Avsak v okoli s anikde nenachadza ziadny kontajner na plast, co mi pride celkom dost potrebne. Najblizsi je na Mendlovom namesti, dalsi sme objavili v akejsi zapadlej ulicke kdesi za vystaviskom. Zaujimalo by ma, ako by sa dal tento problem riesit. Myslim si, ze ludia, ktori platia za vyvoz odpadu, s plastom sa potykaju kazdy den niekolkokrat, by mali mat narok na bezproblemove vyhadzovanie odpadu. Nie vsetci obyvatelia maju 20 rokov a nie kazdy ma cas a moznosti trebat sa s vrecom plnym plastu az kdesi 200metrov. Vopred dakujem za odpoved. Kotulkova K.

Odpověď:
Dobrý den, slečno Kotulková,
velmi mě těší váš zájem o třídění odpadu ve městě Brně a současně si kladu otázku, jak je to jinak (myšleno lépe!) zařízeno ve vaší obci, kde máte trvalé bydliště a současně tedy i platíte za svoz a likvidaci odpadu.
Statutární město Brno je původcem komunálního odpadu vzniklého při činnosti fyzických osob na území města a má tudíž za povinnost určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad který produkují. Rovněž může obec stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, což se tak i děje prostřednictvím obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb.
Sběr využitelných složek komunálního odpadu je na území města organizován tzv. donáškovým způsobem s využitím sběrných středisek odpadů, stanovišť sběrných nádob na veřejně přístupných místech, tzv. sběrných míst, která provozuje město, a dále sběrem druhotných surovin, který zajišťují oprávněné osoby ve sběrnách a výkupnách, případně jiným způsobem.
Město Brno odstartovalo systém sběru a svozu PET lahví již v lednu 2001 a občané mohou PET lahve odkládat ve sběrných střediscích odpadů, na sběrných místech, kde jsou umístěny sběrné nádoby o obsahu 240 litrů až 5 m³, a dále třeba ve školách a školkách, kde provádějí sběr oprávněné osoby. Na území města Brna bylo na konci měsíce listopadu 2012 rozmístěno celkem 1012 sběrných nádob na PET lahve, kam lze od září 2010 ukládat i nápojové kartony a hliníkové obaly od nápojů. Občané města Brna mají snahu třídit odpad, je třeba si upřímně ale také říct, že ne všichni občané jsou z bezprostřední blízkosti sběrných nádob v místě bydliště nadšení. Stěžují si zejména na hluk způsobený tříštěním skla či zavíráním kontejnerů, vadí jim i větší kumulace osob pod okny jejich bytů či domů, případně způsobený nepořádek kolem a hluk velkých aut, která odvážejí tříděný odpad.

Vážená slečno,
vaším podnětem jsem se zabýval a mohu vám sdělit dobrou zprávu. Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna prověřil možnost umístění žlutého kontejneru na PET lahve na ulici Výstavní a počátkem roku 2013 instaluje tento kontejner na stanovišti na konci ulice Výstavní při výjezdu na ulici Veletržní. Vznikne tak zde kompletní stanoviště s kontejnery na sklo, PET lahve a papír.

Za váš podnět Vám děkuji. Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2013.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Po 10. 12. 2012 | Poplatek za odpad

Otázka:
Vážený pane primátore,
ano, v mém dotazu byly negativní emoce, protože penále 100%, které bylo vyměřeno se mi zdá nepřiměřené. Vy jste mi ale sdělil, že mohlo být až 300%, čili vlastně moje emoce byly zbytečné. Mohl jsem dopadnout ještě hůř. Z Vaší odpovědi, kterou jste mi poslal, jsem se dozvěděl, že každý rok řešíte několik miliónů, které chybí nekázní některých občanů, kteří nezaplatí tento poplatek, ať už z jakýchkoliv důvodů a že jste rád, že díky mé úhradě bude tento dluh menší. Nemyslím si, že tímto postupem vyřešíte několik chybějících miliónů a ani si nemyslím, že to vyřešíte navyšováním poplatků, které jistě nesouvisí s tímto problémem, ale s problémem zvyšujících se nákladů. To je můj osobní názor, bez emocí,se kterým nemusíte souhlasit. I přesto vám děkuji za Váš čas strávený nad mými dotazy. S pozdravem Lipský.

Odpověď:
Vážený pane Lipský,
děkuji vám za vaši reakci a názor. Osobně chápu a rozumím vašemu rozhořčení, včetně pocitu nespravedlivosti a nespokojenosti s výší sankce vůči své matce, která vždy odpovědně plnila své povinnosti. Na druhou stranu je třeba pochopit a akceptovat postup úředníků, kteří plní své povinnosti a konají v souladu se zákonem a dle možností také s přihlédnutím k dalším okolnostem, např. věk poplatníka a jeho předchozí bezúhonnost. Prosím, abyste tak v této souvislosti vzal zejména na vědomí, že zvýšení (tedy sankce) není „trestem“ konkrétně Vaší rodiny, ale jde o postup, který je aplikován u všech poplatníků, kteří jsou v prodlení s úhradou již více než čtyři měsíce.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Rychlá navigace